ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology Center
 

ทำเนียบผู้บริหาร

กองคอมพิวเตอร์
ที่ ชื่อ-สกุล ผู้อำนวยการกอง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นางสาวอุบล ชื่นสุพันธ์รัตน์ ม.ค. 2532 - ส.ค. 2538
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ ชื่อ-สกุล ผู้อำนวยการสำนัก ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นางสาวอุบล ชื่นสุพันธ์รัตน์ ส.ค. 2538 - ก.ย. 2544
2. นางอรอนงค์ วัชรเศรษฐกุล ส.ค. 2545 - ธ.ค. 2547
3. นายฉวีวรรณ คงเจริญกิจกุล ธ.ค. 2547 - ม.ค. 2550
4. นายเจษฎา อริยฉัตรกุล ม.ค. 2550 - ก.ย. 2561
5. นายสมบัติ พัฒนมาศ ต.ค. 2561 - เม.ย. 2562
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ ชื่อ-สกุล ผู้อำนวยการศูนย์ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นายสมบัติ พัฒนมาศ พ.ค. 2562 - ก.ย. 2566
2. นางอัญชลี อินโต มี.ค. 2567 - ปัจจุบัน
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 14 มีนาคม 2567 10:04:07
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 120 ปี ชั้น 5-6 ถ.สุทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6008
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลิขสิทธิ์ 2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ