ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology Center
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนโยบายของกระทรวง

2. พัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม ตลอดจนฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. เป็นศูนย์รวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

4. สนับสนุน ให้คำปรึกษา และแนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


แบ่งส่วนงานออกเป็นดังนี้

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • ส่วนแผนงานและมาตรฐาน
  • ส่วนพัฒนาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
  • ส่วนพัฒนาระบบนำเข้า
  • ส่วนพัฒนาระบบส่งออกและสิทธิประโยชน์
  • ส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 11 กุมภาพันธ์ 2564 11:54:39
จำนวนผู้เข้าชม : 4,560
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 120 ปี ชั้น 5-6 ถ.สุทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6008
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลิขสิทธิ์ 2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ