ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology Center
 

การขออนุมัติการส่งข้อมูลกับระบบใช้งานจริง (Production)

เมื่อบริษัทฯ ดำเนินการทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์จะส่งข้อมูลบนระบบจริง จะมีขั้นตอน ดังนี้

 1. ผู้ประกอบการ 185 ลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้าส่งออกกับกรมศุลกากร
 2. ผู้ประกอบการ 185 ลงทะเบียนผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดฯ ที่กองสิทธิประโยชน์และภาษีอากร (กสอ.)
 3. ผู้ประกอบการ 185 ลงทะเบียนบน NSW Website เพื่อขอรหัสรับส่งข้อมูล (Profile และ NSW ID)
 4. ผู้ประกอบการ 185 รออนุมัติการส่งข้อมูลในระบบทดสอบ จากส่วนแผนงานและมาตรฐาน (สผม.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) โดยสามารถดูสถานะการอนุมัติได้จาก NSW Website
 5. ผู้ประกอบการ 185 แจ้ง ส่วนพัฒนาระบบส่งออกและสิทธิประโยชน์ (สพอ.) เพื่อขอออกเลขสิทธิประโยชน์ Tax Incentives ID
 6. ผู้ประกอบการ 185 ส่งข้อมูลทดสอบตาม Test Case ที่กำหนด
  1. กรณีผู้ประกอบการ 185 พัฒนาระบบเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลเอง (In-house Development) สามารถดำเนินการทดสอบได้ตามปกติ
  2. กรณีผู้ประกอบการ 185 สามารถมอบหมายให้ Software House เป็นผู้ทดสอบได้เฉพาะกรณีโปรแกรมของ Software House รายนั้น ๆ ได้ผ่านการทดสอบกับ กรมศุลกากร แล้ว
  3. กรณีที่เป็น Software House รายใหม่ จะต้องทดสอบและอนุมัติในประเภทผู้พัฒนาให้ผ่านเสียก่อน
 7. ผู้ประกอบการ 185 แจ้งขออนุมัติการทดสอบการรับส่งข้อมูล ที่ ฝ่ายระบบงานสิทธิประโยชน์ (ฝรส.) สพอ.ศทส. เพื่อพิจารณาผลการทดสอบ ด้วยแบบฟอร์มขออนุมัติการทดสอบการรับส่งข้อมูล (FORM04) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้จากหัวข้อเอกสารเผยแพร่
 8. หาก ฝรส.สพอ. พิจารณาผลการทดสอบแล้วว่าผ่าน จะดำเนินการแจ้งอนุมัติไปยัง สผม.ศทส. และ กสอ.
 9. กสอ. จะดำเนินการพิจารณาและอนุมัติให้ผู้ประกอบการ 185 ต่อไป

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 7 มีนาคม 2567 16:10:49
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 120 ปี ชั้น 5-6 ถ.สุทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6008
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลิขสิทธิ์ 2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ